POWER 3.5 @ WFiIS AGH

Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w KrakowieWydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Okres realizacji:  2018.09.01 – 2023.10.31

Całkowita kwota dofinansowania @ WFiIS: 931 077,50 zł.